O projekcie

Celem projektu „Open Code Transfer” jest wypracowanie modelu transferu technologii dla Wielkopolskich Uczelni i jednostek badawczych z wykorzystaniem doświadczeń związanych z zastosowaniem kodowania informacji jednostek zaangażowanych w projekt tj.: koordynatora – Fundacji Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii oraz partnerów projektu: ETZ Zurich – jednej z najlepszych uczelni w Europie i dynamicznej firmy wdrażającej rozwiązania oparte na kodach – Pammco.

Planuje się, że głównym rezultatem projektu będzie model (algorytm) transferu technologii, który może stanowić zbiór przykładowych dokumentów formalnych i możliwych ścieżek wskazujących kierunki komercjalizacji wypracowanych rozwiązań. Doświadczenia współpracy ze środowiskiem akademickim pokazują, że wciąż brakuje dobrych wzorców tego transferu, wynalazcy i twórcy nie widzą wartości dodanej z komercjalizacji wiedzy przy pomocy wyspecjalizowanych jednostek uczelnianych i międzyuczelnianych – wynika to głównie z bardzo dynamicznej sytuacji na rynku oraz często zmieniających się warunków prawnych.

Adresatami projektu są wszystkie podmioty tworzące rynek praw autorskich i zainteresowane skutecznym transferem technologii, działające na terenie Wielkopolski, a więc: wszystkie uczelnie oraz jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, samorządy, klastry oraz firmy komercyjne. Docelowy model wypracowywany jest wspólnie przez grono kilkudziesięciu ekspertów.

Na bazie opracowanego modelu zaprojektowana zostanie aplikacja mobilna wspomagająca transfer wiedzy i technologii na podstawie wybranych ścieżek stworzonych w oparciu o różnego rodzaju kryteria, uwzględniająca również mechanizm zarządzania prawami autorskimi. W tym celu wykorzystana zostanie technologia kodowania z zastosowaniem kodów QR.

Ważnym elementem projektu jest promowanie wdrażania innowacji wśród przedsiębiorców z Wielkopolski przy wykorzystaniu koncepcji „Open Innovation”, akcentującej możliwość outsourcingu wiedzy i technologii oraz systematyczną budowę rynku praw autorskich. Zaangażowanie dużej liczby ekspertów jest również przykładem otwartego podejścia do budowy tego typu modelu oraz stanowi podstawę do przyszłego upowszechniania rezultatów wypracowanego modelu. Już od października 2011 roku planowane są bowiem spotkanie otwarte na wszystkich poznańskich uczelniach promujące wypracowane rozwiązanie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.